Opiskelijan sanastoa

Mitä tarkoittavat sanat aineopinto, dekaani, essee, luentopäiväkirja, opintopiste, portfolio, tuutori jne. Tällä sivulla voit tutustua keskeiseen yliopistoa ja opiskelua koskevaan sanastoon.

A D E H I J K L M O P R S T V W Y

 

A

 

Ainejärjestö
Yhden tai useamman oppiaineen opiskelijoiden yhdistys. Ainejärjestöjen kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oman oppiaineensa tai laitoksensa opetukseen. Ainejärjestöt järjestävät myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa.

Lapin yliopiston ainejärjestöjä

Aineopinnot
Useimmissa oppiaineissa perusopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Synonyymina käytetään joskus cum laude -opintoja.

Akateeminen vapaus
Opiskelijat voivat päättää itse opiskelutahdin ja opintojen sisällön huomioonottaen kuitenkin opiskelemansa koulutusohjelman ja pääaineen opetussuunnitelman.  Alunperin  akateemisella vapaudella on tarkoitettu yliopiston henkilökunnan vapautta tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta riippumatta kirkon ja valtion määräysvallasta.

Akateeminen vartti
Opetus alkaa yleensä 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita. Tentit alkavat tasalta. Yliopiston juhlatilaisuudet alkavat akateemisen vartin kuluttua. Aika ilmoitetaan tällöin esim. klo 12. Jos aika on ilmoitettu klo 12.00, alkaa tilaisuus tasalta.

Akateeminen vartti -käsite on peräisin Uppsalan yliopistosta Ruotsista. Kelloja oli siihen aikaan eli 1600-luvulla vähän, joten opiskelijat luottivat tuomiokirkon kellon tasalyönteihin kiiruhtaessaan opinahjoonsa. Matkaan kului keskimäärin varttitunti aikaa, jonka jälkeen opetus voitiin aloittaa.

Alempi korkeakoulututkinto
Kandidaatin tutkinto, laajuudeltaan 180 opintopistettä ja kesto noin kolme vuotta.

Arvostelu
Tenttien ja opintojaksojen arvostelussa käytetään yleensä asteikkoa 1–5, jossa alin hyväksytty on 1.

Assistentti
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka tekee yliopistossa omaa tutkimustyötä sekä antaa opetusta.

Avoin yliopisto
Avoin yliopisto tarjoaa kaikille, pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta, yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta sekä yksittäisinä kursseina että opintokokonaisuuksina. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa ja opetus on maksullista. Yliopiston tutkinto-opiskelijoille avoin yliopisto-opetus on pääsääntöisesti maksutonta.

Lapin yliopiston avoin yliopisto

Sivun alkuun

 

D

Dekaani
Dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa sekä toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani valitaan tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilökunnan jäsenistä. Tehtävään valittavan henkilön
tulee ensisijaisesti olla vakinainen professori.

Dosentti
Yliopiston dosentti on tohtoriksi väitellyt henkilö, joka osallistuu yleensä oman erikoisalansa opetus- ja tutkimustoimintaan.

E

Essee
Yliopisto - opinnoissa yleensä annetun kirjallisuuden pohjalta laadittu tiivis kirjoitelma, jossa pohditaan aihetta kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta. Esseetä käytetään usein vaihtoehtoisena suoritusmuotona esimerkiksi kirjatentille.

H

HelpDesk
Palvelee opiskelijoita ATK-asioissa yliopiston päärakennuksen D-siiven 1. kerroksessa.

HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, johon kirjoitetaan opiskelijan tutkinnolleen asettamat tavoitteet, pääaine ja sivuaineet sekä kaavaillut suoritusajankohdat. Hops auttaa sekä selvittämään omaa motivaatiota opiskella että etenemään suunnitelmien mukaisesti kohti haluttua päämäärää. Lisäksi se toimii oman oppimisen arvioinnin lähtökohtana. Lisätietoja ja ohjeita oman opiskelun suunnitteluun löydät oheisesta linkistä.

Lapin yliopiston Hops-ohjeet

Sivun alkuun

I

 

Ilmoittautuminen yliopistoon
Opiskelu yliopistossa edellyttää ilmoittautumista läsnäolevaksi opiskelijaksi. Uudet opiskelijat saavat ohjeet ilmoittautumiseen hyväksymiskirjeessä.

J

JOO-opinnot
Voit suorittaa sivuaineita myös muissa yliopistoissa ns. JOO-opiskelijana (Joustava Opinto Oikeus). Yliopisto maksaa opinnot puolestasi. Opintojen tulee olla henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaisia ja sellaisia, joita ei ole tarjolla Lapin yliopistossa.

Lisätietoja JOO-opinnoista

Sivun alkuun

 

K

Kandidaatin tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto, jonka opiskelija suorittaa ennen maisterin tutkintoa. Tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja siihen kuuluu osana kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte.

Kesätentti
Joitakin opetussuunnitelmaan kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia voi suorittaa kesällä. Seuraa tiedekuntasi ilmoitustauluja ja www-sivuja. Kesätenteistä tiedotetaan keväällä.

Kirjatentti
Tentti, jossa tutkintovaatimuksissa mainitut kirjat kuulustellaan kirjallisesti. Kirjatentteihin ilmoittaudutaan yleensä WebOodissa tai tenttikuorella.

Kopiokortti
Yliopiston kopiokoneet toimivat kopiokortilla. Kortteja voi ostaa edulliseen hintaan yliopiston päärakennuksen LYY:n kioskilta. Yliopiston kirjaston kopiokoneelle, joka sijaitsee ryhmätyötiloissa kirjaston toisessa kerroksessa, voi ostaa kopiokortin kirjaston asiakaspalvelutiskiltä.

Kurssikirjat
Yliopiston kurssikirjat ovat kirjastossa erillisenä kokoelmana. Yleensä kurssikirjojen laina-aika on kolme viikkoa. Kirjoista on myös lukusalikappaleet, joita saa yö- ja viikonloppulainoiksi sekä kahden päivän lyhytlainakappaleet.

Sivun alkuun

 

L

Laitos/yksikkö
Yliopiston yksikkö, joka vastaa tieteenalansa tutkimuksesta ja opetuksesta. Laitoksia ovat esimerkiksi taiteiden tiedekunnan taidekasvatuksen sekä teollisen muotoilun laitos.

Lapin kesäyliopisto
Vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka  kautta on mahdollista opiskella sivuaineena muiden yliopistojen tarjoamia opintojaksoja.

Lapin kesäyliopisto

Lisensiaatti
Yliopiston jatkotutkinto maisterin tutkinnon jälkeen.

Luento
Keskeinen opetusmuoto yliopistossa. Aktiivinen osallistuminen luennoille helpottaa opinnoissa menestymistä. Luentokursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Luentokuulustelu/ -tentti
Kurssin luentojen ja luentomateriaalin pohjalta pidettävä kuulustelu eli tentti. Luentokuulusteluihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua erikseen.

Luentopäiväkirja
Kirjoitelma, jossa pohditaan luentomuistiinpanojen pohjalta luennoilla käsiteltyjä  asioita omin sanoin ja kommentoiden. Luentopäiväkirjaa käytetään yhtenä suoritusmuotona suorittaa kurssi tai osa kurssista.

Sivun alkuun

Lukukausi
Lukukaudet jakaantuvat syys- ja kevätlukukausiksi. Syyslukukauden opetus alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun puolivälissä. Kevätlukukauden opetus alkaa tammikuun alussa ja päättyy toukokuussa. Kesällä järjestetään jonkin verran opetusta ja silloin on mahdollista osallistua kesätentteihin. Lukukausi jakaantuu periodeihin.

Lukusali
Lukemiseen ja muuhun hiljaiseen työskentelyyn rauhoitettu tila. Lukusalikoppeja on yliopiston kirjaston ala- ja yläkerrassa. Muusta tilasta lasiseinillä eristetty hiljainen lukusali sijaitsee yliopiston kirjaston yläkerrassa.

Lukuvuosi
Yliopistoasetuksen mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Lapin yliopiston lukuvuoden avajaiset pidetään vuosittain syyskuun ensimmäisenä maanantaina.

Lukuvuositarra
Opiskelijakorttiin liimattava tarra, jolla opiskelija voi todistaa olevansa yliopiston läsnäoleva opiskelija. Uusille opiskelijoille tarra liimataan valmiiksi opiskelijakorttiin Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toimistolla.

LYY
Lapin yliopiston ylioppilaskunta - LYY toimii jäsentensä etujärjestönä tuottaen erilaisia palveluja (mm. alennuksiin oikeuttava opiskelijakortti), tarjoaa vapaa-ajan toimintaa sekä herättää keskusteluja ja ottaa kantaa opiskelijoille ajankohtaisiin asioihin. Kaikkien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden on kuuluttava ylioppilaskuntaan.

Lapin yliopiston ylioppilaskunta 

Läsnäoleva opiskelija
Opiskelu, opintotuen ja opiskelija-alennusten saaminen edellyttävät ilmoittautumista läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Sivun alkuun

 

M

Maisterin tutkinto
Ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on  120 opintopistettä. Tutkinto voi koostua pääaineen opintojen lisäksi sivuaineopinnoista, kieliopinnoista ja metodiopinnoista. Tutkintojen rakenne vaihtelee tiedekunnittain.

Sivun alkuun

 

O

Oodi
Usean yliopiston yhteisesti kehittämä opiskelijatietojärjestelmä. Opiskelijat käyttävät Oodia WebOodin kautta (linkki yliopiston nettisivujen etusivun alalaidassa)

Opastus
Etsitkö luentosalia, yritätkö tavoittaa yliopiston henkilökuntaan kuuluvaa? Opastus eli infopiste sijaitsee yliopiston päärakennuksen aulassa. Sisäinen puhelin ja sisäinen puhelinluettelo ja posti löytyvät infopisteestä.

Opinnäyte
Kandidaatin tutkielma, pro gradu tutkielma, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja ovat opinnäytteitä.

Opinto-opas
Opinto-opas on opintojen suunnittelun perusteos, jossa esitellään tärkeimmät opiskelua koskevat ohjeet ja opetussuunnitelmat (tutkintoon vaadittavien opintojaksojen sisällöt ja laajuudet) sekä opiskelua koskevat asetukset. Jokaisella tiedekunnalla on oma opinto-oppaansa. Uudet opiskelijat saavat opinto-oppaan opiskelupalveluista. Jokaisen tiedekunnan opinto-oppaat löytyvät myös WebOodista.

Opintojakso
Opintojakso on pienin opetussuunnitelmassa oleva yksikkö. Opintojakson nimi kertoo sen sisällön ja opintopistemäärä laajuuden.

 Sivun alkuun

Opintokokonaisuus
Perus-, aine- ja syventävät opinnot muodostuvat yhdestä tai useammasta opintokokonaisuudesta.

Opintosuorituksia ja opiskelijan oikeusturvaa koskeva tutkintosääntö
Yliopiston hallituksen hyväksymä tutkintosääntö, jossa määrätään muun muassa miten opintosuorituksia tulee arvioida ja miten kuulusteluja järjestetään.

Lapin yliopiston tutkintosääntö.

Opintosuoritusote
Opintosuoritusotteessa näkyvät kaikki opiskelijan suorittamat opintojaksot, arvosanat ja opintopisteet.  Virallisen opintosuoritusotteen saa tiedekunnan toimistosta. Epävirallisen opintosuoritusotteen saa WebOodista.

Opintotuki
Opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus ovat yhdessä opintotuki.

Tietoja opintotuesta

Opintopiste
Opintosuoritusyksikkö, joka kertoo opiskeltavan opintojakson työmäärän. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Opiskelutodistus
Virallinen todistus siitä, että on Lapin yliopiston opiskelija. Opiskelutodistuksen voi pyytää tarvittaessa ilmaiseksi opiskelupalveluista.

Opintopäällikkö
Jokaisella tiedekunnalla on oma opintopäällikkö, joka antaa opintoneuvontaa ja vastaa opintoasiainhallinnosta tiedekunnassa.

Opintopäälliköt tiedekunnittain

Oppimispäiväkirja
On suoritusmuotona joillakin opintojaksoilla. Oppimispäiväkirjan avulla voit arvioida ja kehittää omaa oppimistasi.

Osasuoritus
Joistakin opintojaksoista voi suorittaa esimerkiksi  luentotentin ja kirjatentin erikseen. Tällöin hyväksytty tenttisuoritus merkitään osasuorituksena opintosuoritusotteeseen, kunnes kyseinen opintojakso on suoritettu kokonaan.

Sivun alkuun

 

P

Periodit
Opetus jakaantuu viiteen periodiin. Yhden kurssin opetus järjestetään pääsääntöisesti yhden periodin aikana. Periodeja on syyslukukaudella kaksi kuten myös kevätlukukaudella. Yksi periodi ajoittuu kesälle. Periodien ajankohdat löytyvät opinto-oppaista.

Perusopinnot
Opintojen alussa suoritettavat opinnot, joiden laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Perusopintojen synonyyminä saatetaan käyttää termiä Approbatur-opinnot.

Perustutkinto
Lapin yliopistossa suoritettavia perustutkintoja ovat kandidaatin, maisterin ja oikeusnotaarin tutkinnot.

PIA–opinnot
Perusopetukseen integroitua avointa yliopisto-opetusta eli samassa ryhmässä on tutkinto-opiskelijoista ja erillisiä kursseja (ei tutkinnon suorittamisoikeutta) suorittavia opiskelijoita, jotka ovat avoimen yliopiston opiskelijoita. PIA-opinnot ovat maksullisia opintoja.

Poissaoleva opiskelija
Opiskelu yliopistossa edellyttää ilmoittautumista läsnäolevaksi opiskelijaksi. Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja eikä saada opintotukea ja opiskelija-alennuksia. Uusi opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi. Opiskelun aloittamista voi siirtää raskauden, asevelvollisuuden tai sairauden takia toimittamalla opiskelupalveluihin asianmukaiset todistukset. Uudet opiskelijat saavat hyväksymiskirjeessä tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta.

Sivun alkuun

Portfolio
Portfolio eli opintokansio on sekä tietopaketti että arviointi opiskelijan omasta opiskelu- ja oppimisprosessista. Yleisemmin ymmärrettynä portfolio on asianomaisen henkilön työ- tai näytekansio.

Professori
Professori on yliopiston korkein opetus- ja tutkimustehtävä. Oppiaineensa ylin tieteenharjoittaja eli professori tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa laitoksella tehtävää tutkimusta (väitöskirjatyöt, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat) sekä antaa luento- ja seminaariopetusta.

Sivun alkuun

 

R

Referaatti
Referaatti on tiivistelmä alkuperäisestä lähteestä. Referaatista puuttuvat yleensä omat ajatukset ja arvioinnit.

S

Sivuaine
Opiskelija voi yleensä itse valita, mitä sivuaineita hän opiskelee pääaineensa lisäksi. Kunkin tiedekunnan opinto-oppaasta selviää tarkemmin  sivuaineita koskevat ohjeet ja suositukset. Oikeustieteiden tiedekunnassa sivuaineen tilalta käytetään nimitystä täydentävät opinnot. Joustava sivuaineopiskelu yli tiedekuntarajojen antaa vapauden valita sivuaineita eri tiedekunnista.

Sivuaineopinnot Lapin yliopistossa

Suullinen tentti
Tentti, joka suoritetaan kirjallisen kuulustelun sijaan tai sen lisäksi suullisesti kurssin pitäjälle tai kuulustelijalle.

Syventävät opinnot
Perusopintojen ja aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Syventävistä opinnoista puhutaan myös käytettäessä laudatur-termiä.

Sivun alkuun

 

T

Tentaattori
Tentin vastaanottaja eli kuulustelija.

Tentti
Kurssin tai opintokokonaisuuden päätteeksi järjestetty koe, jolla mitataan opiskellun aineiston omaksumista. Tentit ovat joko kirjatenttejä tai luentotenttejä.

Tenttikuori
Valkea kirjekuori, jolla ilmoittaudutaan (kirja)tenttiin. Lapin yliopistossa eri tiedekunnilla on oma tentti-ilmoittautumislaatikko, johon kyseisen tiedekunnan täytetty tenttikuori palautetaan. Tenttitilaisuudessa kysymykset jaetaan kuorissa, ja niissä myös vastaukset palautetaan tentin valvojalle. Oikeustieteiden tiedekunnassa käytetään tenttikuoren sijasta tentti-ilmoittautumislomaketta.

Tiedekunta
Lapin yliopistossa on neljä tiedekuntaa. Tiedekunta on tutkintohallintoelin, joka vastaa muun muassa tiedekunnan opetuksesta, tutkimuksesta, opiskelijavalinnasta ja opetussuunnitelmista.

Tiedekuntaneuvosto
Hoitaa tiedekunnan hallintoa yhdessä dekaanin kanssa. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu myös opiskelijajäseniä.

Tietonakka
Kalenteri, joka jaetaan joka vuosi ilmaiseksi kaikille Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille.

Tohtori
Korkein yliopistossa suoritettava tutkinto. Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tulee suorittaa tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot sekä laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Sivun alkuun

Tutkintoasetus
Tutkintoasetus löytyy opinto-oppaasta. Tutkintoasetuksessa säädetään tutkintojen tavoitteita ja rakennetta koskevista valtakunnallisista yleisperiaatteista.

Tutkintovaatimukset
Tutkintovaatimukset tarkoittavat tutkinnon tai tietyn opintokokonaisuuden suorittamiseksi tarvittavia opintoja. Tiedekuntien eri koulutusohjelmien tutkintovaatimukset ovat luettavissa opinto-oppaista.

Tuutori, tutor
Lapin yliopistossa on sekä opiskelijatuutoreita että opettajatuutoreita, jotka opintojen alkuvaiheessa perehdyttävät uuden opiskelijan yliopistoon. Opiskelijatuutori on opiskeluissaan pidemmälle edennyt saman alan opiskelija, joka neuvoo opintoihin ja opiskeluelämään liittyvissä käytännön asioissa. Opettajatuutori puolestaan ohjaa opiskelutaidoissa ja opintojen suunnittelussa.

Lisätietoja tuutoroinnista

Työelämä- ja rekrytointipalvelut eli rekry
Työelämä- ja rekrytointipalveluista saa ohjausta oman uran suunnitteluun sekä työpaikan hakuun. Rekry välittää myös harjoittelu- ja työpaikkoja.

Tästä pääset rekryn kotisivuille.

Sivun alkuun

V

Vapaa sivuaineoikeus
Lapin yliopistossa voi opiskella pääaineen ohella useimpia oppiaineita sivuaineina eri tiedekunnissa ilman  erillistä lupaa tai pääsykoetta.

Sivuaineopinnot Lapin yliopistossa

W

WebOodi
WebOodissa opiskelija voi tarkastella omia henkilötietojaan ja suorituksiaan, muuttaa yhteystietojaan, ilmoittautua kursseille ja tentteihin, tilata suoritusotteen, antaa palautetta kursseista sekä ilmoittautua yliopistoon ja maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Uudet opiskelijat voivat käyttää WebOodia sen jälkeen, kun ovat ilmoittautuneet yliopistoon ja saaneet tunnuksensa.

Tästä pääset WebOodiin.

Sivun alkuun

 

Y

Yleinen tenttipäivä
Yleisiä tenttipäiviä järjestetään Lapin yliopiston eri tiedekunnissa yleensä kerran kuukaudessa. Oikeustieteiden tiedekunnassa tenttipäiviä on useampia. Yleisenä tenttipäivänä voi suorittaa opinto-oppaassa mainittuja opintojaksoja ja kirjallisuusosioita sekä tutkintoihin kuuluvia kypsyysnäytteitä. Tiedekuntien yleiset tenttipäivät löytyvät opinto–oppaista. Yleiseen tenttiin ilmoittaudutaan aina WebOodin kautta tai tenttikuorella.

Ylempi korkeakoulututkinto
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat maistereita. Tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu
Kaikkien perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden on kuuluttava ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on 93 euroa/koko lukuvuosi (lukuvuonna 2013–2014). Jäsenmaksu ei ole kuitenkaan lukukausimaksu, vaan se sisältää muun muassa 44 euron terveydenhoitomaksun. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksanut opiskelija saa opiskelijakortin ja siihen lukuvuositarran, joka oikeuttaa erilaisiin opiskelija-alennuksiin. Tarkista jäsenmaksun suuruus ylioppilaskunnan sivuilta.

YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tarjoaa ylioppilaskunnan jäsenille terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyden ja hammashuollon palveluja. Kunnallinen terveydenhuolto puolestaan huolehtii sairaalahoidosta, neuvolapalveluista sekä ilta-, yö ja viikonloppupäivystyksistä. Kaikkien yliopistopaikkakuntien YTHS:t ovat käytettävissäsi.

Tästä pääset YTHS:n kotisivuille

Sivun alkuun

Näytä kaikki Näytä karuselli